Regular Expression

http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/20059.hva
http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=67388
<?php
/* example usage :
$file = file_get_contents("http://www.yourwebsite.com&quot;);
$x = (get_link_rel($file));
print_r($x);
*/

// retrieve doctype of document
function get_doctype($file){
$h1tags = preg_match('//is’,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[0]);
array_push($res,count($patterns[0]));
return $res;
}

// retrieve page title
function get_doc_title($file){
$h1tags = preg_match(‘/ ?.* /isx’,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[0]);
array_push($res,count($patterns[0]));
return $res;
}

// retrieve keywords
function get_keywords($file){
$h1tags = preg_match(‘/()/i’,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// get rel links in header of the site
function get_link_rel($file){
$h1tags = preg_match_all(‘/(rel=)(“.*”) href=(“.*”)/im’,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

function get_external_css($file){
$h1tags = preg_match_all(‘/(href=”)(\w.*\.css)”/i’,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve all h1 tags
function get_h1($file){
$h1tags = preg_match_all(“/(

)(\w.*)()/isxmU”,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve all h2 tags
function get_h2($file){
$h1tags = preg_match_all(“/(

)(\w.*)()/isxmU”,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve all h3 tags
function get_h3($file){
$h1tags = preg_match_all(“/(

)(\w.*)()/ismU”,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve all h4 tags
function get_h4($file){
$h1tags = preg_match_all(“/(

)(\w.*)()/ismU”,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve all h5 tags
function get_h5($file){
$h1tags = preg_match_all(“/(

)(\w.*)()/ismU”,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve all h5 tags
function get_h6($file){
$h1tags = preg_match_all(“/(

)(\w.*)()/ismU”,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve p tag contents
function get_p($file){
$h1tags = preg_match_all(“/(

)(\w.*)()/ismU”,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve names of links
function get_a_content($file){
$h1count = preg_match_all(“/()(\w.*)()/ismU”,$file,$patterns);
return $patterns[2];
}

// retrieve link destinations
function get_a_href($file){
$h1count = preg_match_all(‘/(href=”)(.*?)(“)/i’,$file,$patterns);
return $patterns[2];
}

// get count of href’s
function get_a_href_count($file){
$h1count = preg_match_all(‘/<(a.*) href=\"(.*?)\"(.*)/’,$file,$patterns);
return count($patterns[0]);
}

//get all additional tags inside a link tag
function get_a_additionaltags($file){
$h1count = preg_match_all(‘/(.*)()/’,$file,$patterns);
return $patterns[3];
}

// retrieve span’s
function get_span($file){
$h1count = preg_match_all(‘/()(.*)()/’,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve spans on the site
function get_script($file){
$h1count = preg_match_all(‘/()(.*)()/imxsU’,$file,$patterns);
$res = array();
array_push($res,$patterns[2]);
array_push($res,count($patterns[2]));
return $res;
}

// retrieve content of ul’s
function get_ul($file){
$h1count = preg_match_all(‘/(

  )(.*)()/ismxU’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  //retrieve li contents
  function get_li($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/(

 • )(.*)()/ismxU’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  // retrieve page comments
  function get_comments($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/()/isU’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  // retrieve all used id’s on the page
  function get_ids($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/(id=”(\w*)”)/is’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  // retrieve all used classes ( inline ) of the document
  function get_classes($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/(class=”(\w*)”)/is’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  // get the meta tag contents
  function get_meta_content($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/(/ix’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  // get inline styles
  function get_styles($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/(style=”)(.*?)(“)/is’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  // get titles of tags
  function get_tag_titles($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/(title=)”(.*)”(.*)/’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  // get image alt descriptions
  function get_image_alt($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/(alt=.)([a-zA-Z0-9\s]{1,})/’,$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[2]);
  array_push($res,count($patterns[2]));
  return $res;
  }

  // retrieve images on the site
  function get_images($file){
  $h1count = preg_match_all(‘/(<img)\s (src="([a-zA-Z0-9\.;:\/\?&=_|\r|\n]{1,})")/isxmU',$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[3]);
  array_push($res,count($patterns[3]));
  return $res;
  }

  // retrieve email address of the mailto tag if any
  function get_mailto($file){
  $h1count = preg_match_all('/(<a\shref=")(mailto:)([a-zA-Z@0-9\.]{1,})"/ims',$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[3]);
  array_push($res,count($patterns[3]));
  return $res;
  }

  // retrieve any email
  function get_emails($file){
  $h1count = preg_match_all('/[a-zA-Z0-9_-]{1,}@[a-zA-Z0-9-_]{1,}\.[a-zA-Z]{1,4}/',$file,$patterns);
  $res = array();
  array_push($res,$patterns[0]);
  array_push($res,count($patterns[0]));
  return $res;
  }

  // count used keywords
  function countkeyword($word,$file){
  $x = preg_match_all("/(.*)($word)(.*)/",$file,$patterns);
  return count($patterns);
  }

  // retrieve internal site links
  function get_internal_links($array){
  $result = array();
  $count = count($array);
  for($i=0;$i<$count;$i++){
  if(!empty($array[$i])){
  if(strpos($array[$i],"www",0) === false){
  if(strpos($array[$i],"http",0) === false){
  array_push($result,$array[$i]);
  }
  }
  }
  }
  return $result;
  }

  // retrieve external links
  function get_external_links($array){
  $result = array();
  $count = count($array);
  for($i=0;$i

  Advertisements

Facebook and htmlDom nguyendanglinh

https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments
http://hybridauth.sourceforge.net/
http://simplehtmldom.sourceforge.net/manual.htm
Nguyễn Đăng Linh
Anh chị nào biết cách login bằng facebook của php không giởi thiệu dùng em vài cái tham khảo.
Em cũng đã xem qua vài cái nhưng chưa đi làm nên k biết cái chuẩn là sài cái nào hết
Mong anh chị chia sẻ
Thích · · Chia sẻ · 22 giờ trước gần Ho Chi Minh City
Max Max và Ban Mai Xanh thích điều này.

Trần Lâm có Facebook API đó bạn
22 giờ trước · Đã được chỉnh sửa · Thích

Nguyễn Thế Tú http://360percents.com/…/php-curl-status-update…/

PHP cURL Facebook status update working example! – 360 percents
360percents.com
PHP cURL Facebook status update working example!For bash (shell script) version …Xem thêm
22 giờ trước · Thích · 1

Trần Lâm facebook nay nó chông curl hết rồi bạn ơi
22 giờ trước · Thích

Nguyễn Đăng Linh các bạn đang sài cái đó hả
22 giờ trước · Thích

Nguyễn Đăng Linh http://www.oauthlogin.com/ cái này đuợc k

Oauth Login for Facebook, Google, Microsoft and Linkedin
http://www.oauthlogin.com
Oauth Login for Facebook, Google, Microsoft and Linkedin
22 giờ trước · Thích · Xóa xem trước

Nguyễn Đăng Linh http://hybridauth.sourceforge.net/

HybridAuth, Open Source Social Sign On PHP Library
hybridauth.sourceforge.net
HybridAuth A PHP Library for authentication through Facebook, Twitter, Google, Y…Xem thêm
22 giờ trước · Thích · Xóa xem trước

Nguyễn Đăng Linh không biết có đuợc k
22 giờ trước · Thích

Nguyễn Đăng Linh mong các bạn nói cho mình hiểu với
22 giờ trước · Thích

Trần Lâm https://developers.facebook.com/docs/reference/php

PHP
developers.facebook.com
The Facebook SDK for PHP provides a rich set of server-side functionality for ac…Xem thêm
22 giờ trước · Thích

Nguyễn Đăng Linh bạn trần lâm đang sài cái này. bạn viết FW nào thế
22 giờ trước · Thích

Nguyễn Đăng Linh cái CURL k làm đuợc hả
22 giờ trước · Thích

Trần Lâm Đây là SDK PHP của facebook ! bạn tham khảo thêm ! Mình đã thử Curl Login thành công mà không GET được DATA
22 giờ trước · Thích

Nguyễn Đăng Linh vậy ak. thế bạn đã thử SDK PHP chưa bạn đã test chưa. bạn thông cảm cho mình nhoa. vì mình sợ làm ra mà đi lạc thời thế k ai thèm chém
22 giờ trước · Thích

Trần Lâm Tất nhiên mình đã test và có đã viết thành công APp cho site mình :^^! !
22 giờ trước · Bỏ thích · 1

Nguyễn Đăng Linh ok cảm ơn bạn mình sẽ theo bạn. và mong nhiều ý kiến khác… mong anh chị giúp đỡ thêm vài cái nữa . hiện tại cái của bạn trần lầm đã no 1
22 giờ trước · Thích

Do Rê Mon Trần Lâm nói đúng rùi đó
22 giờ trước · Thích

Trần Xuân Thu thực ra dùng cUrl vẫn lấy được data nhưng hơi rắc rối
21 giờ trước · Thích

Trần Lâm uầy ! mình curl ! Login thành công Nhưng vào userpane nó NULL luôn
21 giờ trước · Thích

Trần Xuân Thu do bạn thiếu sót 1 vài thành phần khi post hoặc get thôi
21 giờ trước · Thích

Nguyễn Đăng Linh núi cao còn có núi cao hơn …
20 giờ trước · Thích

Trần Lâm chắc vậy ! tại cái curl tớ còn tờ mờ lắm
15 giờ trước · Thích

YII Frame Word video tutorial Nguyễn đăng linh

http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/en/basics.entry
http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/YiiBase
http://hoanchu.blogspot.com/2013/05/yii-framework-can-ban.html#.UqEfqtJdUzc

http://webfaver.com/post/133/yii-2-huong-dan-tao-blog-ca-nhan-don-gian-phan-1
thang nay la: Tổng hợp Tài liệu Yii framework tiếng anh + tiếng việt
http://yiivn.com/threads/t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-yii-framework-ti%E1%BA%BFng-anh-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t.11/
http://www.qhonline.info/forum/forumdisplay.php/57-yii-framework?s=0867e95ddcf51f6c4b91327f405ce705